tirsdag, oktober 31, 2006

Martin Luther og reformationen

På denne dag i 1517 slog Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, og satte dermed gang i en proces, der senere skulle føre til reformationen af den katolske kirke. Se en lille video om dette på This day in history, der produceres af History channel.

I Danmark arbejdede Christian den 3. målrettet på at reformere den danske kirke efter at have vundet Grevens fejde og derefter sat sig på den danske trone i august måned 1536. Allerede i oktober måned samme år afholdtes en herredag med alle stænder. Her fremlagde Kongen et klageskrift mod de danske biskopper, hvor bl.a. ansvaret for borgerkrigen blev lagt over på dem, idet de havde virket for en udsættelse af kongevalget. Der vedtoges en reces, der indeholdt følgende bestemmelser:
  • Biskopperne skal afsættes og der indsættes superattendenter

  • Bispegodset skal lægges under kronen og sjælemessegods kan gives tilbage til giveren

  • Den tredjedel af tienden som biskopperne har modtaget tidligere skal nu tilfalde Kongen medens andre afgifter bortfalder

  • Kongen overtager biskoppernes patronatsret (retten til at udnævne præster), medens adelen kan beholde sin

  • Klostre og domkapitler kan bestå indtil videre

  • Forholdene for det sociale arbejde og sygehusene skal omordnes og tiggeriet reguleres

Det er med denne reces, at Reformationen, efter traditionen, indføres i Danmark. Selve processen var dog en længere affære, hvor kongen og hans rådgivere efterhånden planlagde omlægningen af den danske kirke og det danske samfund.

Ingen kommentarer: